We weten het zelf ook, heel veel kleine letters zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk. Neem onze voorwaarden goed door!
Algemene Voorwaarden

Incomad
Rendiermos 6
2811 GV Reeuwijk

K.V.K. 24361964
B.T.W. NL173545221B01

Versie: 16 mei 2018

Artikel 1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

1.1 Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Incomad ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.
1.2 Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden uit het onderhavige document.
1.3 Incomad: het bedrijf Incomad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24361964te Gouda.
1.4 Data: de (persoons)gegevens welke door Opdrachtgever zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via de Dienst.
1.5 Dienst(en): de dienst(en) die Incomad ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:

a) Domeinnaamregistratie: de Dienst bestaande uit het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam;
b) Hostingdiensten: de Dienst bestaande uit opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders of e-maildiensten;
c) (Virtuele) servers en colocatie: de Dienst bestaande uit het aanbieden van (virtuele of dedicated) servers of Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur;
d) andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van Incomad.

1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Incomad een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede Dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.
1.7 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Incomad en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door Incomad en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.
1.8 Partij(en): Partij(en) bij de (te sluiten) Overeenkomst.
1.9 Website: iedere website van Incomad waarop zij haar Diensten aanbiedt, meer specifiek www.Incomad.nl dan wel subdomeinen en andere extensies.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1 Op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen van Incomad zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Opdrachtgever voor of bij het sluiten van de Overeenkomst bepalingen of voorwaarden stelt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Incomad alleen bindend indien en voor zover deze door Incomad uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Incomad is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Incomad en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever per E-mail akkoord gaat met de offerte van Incomad. Incomad stelt een offerte op waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.
3.2 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Incomad werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Incomad verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
3.3 Offertes van Incomad zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.4 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Incomad het recht de prijzen hierop aan te passen.
3.5 Indien Opdrachtgever op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst minderjarig is, verklaart Opdrachtgever dat hij toestemming heeft van zijn ouders/voogden om de Overeenkomst te sluiten. Opdrachtgever verklaart tevens dat zijn ouders/voogden bekend zijn met deze Algemene Voorwaarden.
3.6 De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Incomad en de Dienst technisch is opgeleverd aan Opdrachtgever (“de Ingangsdatum”).

Artikel 4. Levertijden

4.1 De door Incomad opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Incomad is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
4.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Incomad zo spoedig mogelijk de overeengekomen Dienst(en) leveren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
4.3 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na oplevering van de Dienst, tenzij Opdrachtgever met de levering van de Dienst heeft ingestemd voordat de bedenktermijn heeft aangevangen.

Artikel 5. Verplichtingen / rechten Incomad

5.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Incomad dat zij de Overeenkomst zal uitvoeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2 Incomad zal zich, voor zover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, inspannen om de overeengekomen Diensten te leveren en in stand te houden gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag.
5.3 Incomad zal zich inspannen in om in geval van het niet beschikbaar zijn van Diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Deze informatie zal middels de Website dan wel per e-mail of soortgelijke communicatiewijze worden verstrekt.
5.4 Incomad behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van Incomad. Incomad zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. In het geval van spoedonderhoud aan de systemen van Incomad is Incomad niet gehouden Opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen. Incomad zal wegens buitengebruikstelling als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Artikel 6. Verplichtingen / rechten Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever stelt Incomad steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
6.2 Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Incomad van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
6.3 Het is (of dit nu legaal is of niet) door Incomad verboden om met gebruikmaking van de Dienst Data aan te bieden of te verspreiden die:

a) onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
b) onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, anti-semitisch, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
c) kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
d) een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
e) hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
f) ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
g) kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

6.4 Het opslaan en verspreiden van erotisch of pornografisch materiaal is niet toegestaan.
6.5 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Incomad of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Incomad, overige klanten van Incomad of internetgebruikers hindert of schade toe kan brengen. Incomad zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen ter preventie van hinder, overlast of schade.
6.6 Opdrachtgever vrijwaart Incomad van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen Data, informatie, website(s) en dergelijke.
6.7 Opdrachtgever zal zich houden aan de eventueel door Incomad gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de geleverde Diensten.
6.8 Zonder toestemming van Incomad is het Opdrachtgever verboden de door Incomad verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
6.9 Incomad heeft het recht het gebruik van de geleverde Diensten per direct en zonder voorafgaande mededeling te beperken, niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Incomad niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
6.10 Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de Overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is Incomad bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.

Artikel 7. Notice & takedown (klachtenprocedure)

7.1 Wanneer Incomad een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Incomad Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Incomad zal besluiten hoe te handelen.
7.2 Indien Incomad van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende Data blokkeren, echter zonder deze Data definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Incomad een backup zal maken). Incomad zal zich inspannen om daarbij geen overige Data te raken. Incomad zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
7.3 Incomad is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Incomad gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
7.4 Hoewel Incomad ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Incomad nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
7.5 Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is Incomad gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Incomad gehouden is tot vergoeding van schade als gevolg van beëindiging.

Artikel 8. Domeinnamen

8.1 Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen of gebruik van één of meer domeinnamen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
8.2 Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Incomad vervult hierbij slechts een bemiddelende rol en kan geen garanties verstrekken dat een aanvraag, toekenning of gebruik ook werkelijk mogelijk zal blijken.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Incomad schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
8.4 Incomad is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Incomad.
8.5 Indien Incomad een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Incomad medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
8.6 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Incomad zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
8.7 Incomad heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
8.8 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Incomad gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden

Artikel 9. Webhosting

9.1 Incomad zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Dienst. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door Incomad worden toegestuurd aan Opdrachtgever.
9.2 Incomad zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Incomad biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
9.3 Incomad zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere werkdagen, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.
9.4 Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Incomad een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Incomad verspreide Data te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Incomad geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Incomad.
9.5 Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
9.6 Incomad zal geen kennis nemen van Data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Incomad, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Incomad daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Incomad zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 10. Opslag- & datalimieten

10.1 Incomad kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst.
10.2 Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10.3 Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Incomad na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die op de Website of in de offerte worden vermeld.
10.4 De logfiles en de administratie van Incomad gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
10.5 Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
10.6 Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is Incomad gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

Artikel 11. Reseller activiteiten

11.1 Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van Diensten van Incomad door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
11.2 Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Incomad overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Incomad is.
11.3 Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Incomad.
11.4 Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Incomad Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde Dienst(en). Incomad kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
11.5 Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Incomad.
11.6 Incomad zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Incomad een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
11.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Incomad te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Incomad voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van Diensten van Incomad.
11.8 Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Incomad.
11.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Incomad het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij Incomad of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
12.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.
12.3 Het is Incomad toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien Incomad door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 13. Ontwikkeling van programmatuur

13.1 Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het ontwikkelen van programmatuur, zullen Partijen Schriftelijk (in de Overeenkomst) specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Incomad zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens.
13.2 Incomad is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
13.3 Incomad heeft het recht gebruik te maken van software, programmatuur en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van programmatuur. De verantwoordelijkheid voor een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de programmatuur ligt bij Opdrachtgever.
13.4 De broncode van standaard programmatuur/software van Incomad zal nimmer worden verstrekt (deze is te allen tijde gecompileerd). Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van overige programmatuur en de bij de ontwikkeling van die programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
13.5 Incomad zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
13.6 Opdrachtgever dient vervolgens binnen vijf werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
13.7 Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald.
13.8 Incomad verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, mits Opdrachtgever alle openstaande facturen aan Incomad heeft voldaan. Opdrachtgever zal de tussen Partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

Artikel 14. Online Marketing

14.1 Indien een Dienst (mede) het verbeteren van de vindbaarheid van Opdrachtgevers website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines omvat, machtigt Opdrachtgever Incomad automatisch om in Opdrachtgevers naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten.
14.2 Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat zoekresultaten en vindbaarheid van de website en/of diensten volledig bepaald worden/wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Incomad zal zich inspannen om de positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden, maar kan geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat.
14.3 Indien onderdeel van de Diensten voorts is het onderhoud van reclamecampagnes, bijvoorbeeld bij Google AdWords of andere on- en offline advertentiesystemen, dan zal Incomad zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken advertentiesystemen. Hieronder vallen ook het beheren van reclamecampagnes bij zoekmachine(s), affiliate(s) en andere leveranciers door het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het ten minste maandelijks rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever. Opgegeven (advertentie)budgetten door Incomad zijn indicatief en kunnen hoger uitvallen. Opdrachtgever is zich hiervan bewust.

Artikel 15. Prijzen

15.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
15.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
15.3 Incomad behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. Incomad is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden per e-mail bekendgemaakt en/of in de nieuwspagina’s van de Website. Een Opdrachtgever die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

15.4 Incomad is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot direct het verhogen van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen:

– indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst;
– indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door leverancier(s) van Incomad;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Incomad rustende verplichting ingevolge de wet;
– indien de prijsverhoging het gevolg is van veranderde marktomstandigheden of inflatiecorrectie.

Artikel 16. Betalingsvoorwaarden

16.1 Opdrachtgever dient de door Incomad uitgeschreven rekening te voldoen via één van de op de Website aangegeven betalingswijzen. Opdrachtgever is akkoord met vooruitbetaling van de facturen van Incomad.
16.2 Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na de factuurdatum, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en heeft Incomad de mogelijkheid om alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten. Incomad stuurt 30 dagen na de factuurdatum de tweede herinnering waarvoor zij EUR. 25,- aan administratiekosten in rekening mag brengen, onverminderd de overige rechten die aan Incomad toekomen.
16.3 Alle voor Incomad uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
16.4 Bij verzuim van betaling aan de kant van Opdrachtgever is Incomad gerechtigd de vordering te laten innen door een incassobureau.
16.5 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en met een minimum van EUR 45,00 exclusief btw.
16.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
16.7 In bovenstaande gevallen heeft Incomad voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Incomad vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. In het bijzonder heeft Incomad in deze gevallen het recht alle Diensten ten behoeve van Opdrachtgever en/of de door Opdrachtgever opgeslagen of aangeboden Data en/of e-mailadressen ontoegankelijk te maken dan wel te blokkeren, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Incomad voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Incomad van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Incomad, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schade brengende gebeurtenis heeft betaald aan Incomad, met een maximum van EUR 5.000,00 op jaarbasis.
17.2 Aansprakelijkheid van Incomad voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, niet werkende koppelingen tussen systemen, verlies van (bedrijfs)gegevens, schade door hacking, en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
17.3 Gezien het op de betrokken netwerken grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet Opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Incomad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Incomad is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
17.4 Buiten de in artikel 17.1 genoemde gevallen rust op Incomad geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 17.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Incomad.
17.5 De aansprakelijkheid van Incomad wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Incomad onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Incomad ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Incomad in staat is adequaat te reageren.
17.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Incomad meldt.
17.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Incomad lijdt ten gevolgde van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
17.8 Opdrachtgever vrijwaart Incomad voor alle aanspraken van derden en stelt Incomad hiervoor volledig schadeloos.

Artikel 18. Overmacht

18.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Incomad door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Incomad kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 19. Duur en beëindiging

19.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in de offerte. Indien geen termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
19.2 Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Opdrachtgever heeft echter het recht de Overeenkomst na verlenging per maand op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.
19.3 Partijen zullen een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht nemen.
19.4 Incomad heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien

a) Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;
b) indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.
20.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
20.3 Incomad zal zich onthouden van kennisname van de inhoud van verzonden, ontvangen of opgeslagen communicatieberichten en bestanden van Opdrachtgever, tenzij kennisname redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de Overeenkomst, voor het goed laten functioneren van Diensten of voor het nakomen van een wettelijke plicht van Incomad.

Artikel 21. Privacy

21.1 Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de tussen Partijen gesloten en/of nog te sluiten Overeenkomst teneinde de Diensten te kunnen leveren aan Opdrachtgever door Incomad, inclusief de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
21.2 Incomad zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen Partijen overeengekomen. Opdrachtgever zal Incomad op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst dan wel in deze Algemene Voorwaarden genoemd zijn.
21.3 Afgezien van de rechten en plichten die krachtens de Overeenkomst aan Incomad worden toegekend in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zullen alle rechten en plichten ten aanzien van de persoonsgegevens blijven rusten op de Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen. Incomad functioneert enkel overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind-) verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
21.4 Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Incomad tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
21.5 Incomad zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), naleven. Opdrachtgever zal de eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.
21.6 Incomad mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Incomad daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
21.7 Incomad maakt gebruik van de subverwerkers, welke op aanvraag beschikbaar zijn. In geval van nieuwe subverwerkers, zal Incomad Opdrachtgever daarover in kennis stellen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken.
21.8 De verplichtingen van de Incomad die uit de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken in opdracht van dan wel onder het gezag van Incomad. Incomad zal hierbij zorgdragen voor de juiste autorisaties.
21.9 Incomad zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
21.10 In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Incomad, zal Incomad dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever zal het verzoek verder zelfstandig afhandelen. Incomad mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
21.11 In het geval van een datalek zal Incomad zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover na constatering onverwijld, dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking, te infomeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de relevante toezichthouder en/of betrokkenen zal informeren of niet. Incomad zal hierbij alle, voor zover bij Incomad beschikbare, informatie aan Opdrachtgever verstrekken. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de nakoming van een eventuele wettelijke verplichtingen ten aanzien van de meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Incomad meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en eventueel betrokkenen.
21.12 Een melding moet door Incomad alleen aan Opdrachtgever worden gedaan als een datalek zich daadwerkelijk voorgedaan heeft en niet indien er slechts sprake was van een (theoretische) kwetsbaarheid.
21.13 Opdrachtgever heeft bij een concreet vermoeden van misbruik, welke is aangetoond door Opdrachtgever, de mogelijkheid om een audit uit te laten voeren ter controle van de naleving van de beveiligingseisen. Opdrachtgever heeft enkel deze auditmogelijkheid nadat Opdracht bij Incomad aanwezige soortgelijke auditrapportages tegen een vergoeding bij Incomad op locatie heeft ingezien, beoordeeld en Opdrachtgever redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.

Artikel 22. Personeel

22.1 Opdrachtgever zal werknemers van Incomad die ten behoeve van de levering van Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
22.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Incomad voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Incomad in Dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Incomad. Onder werknemers van Incomad worden in dit verband verstaan personen die in Dienst zijn van Incomad of van één van de aan Incomad gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in Dienst van Incomad of van één van de aan Incomad gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 23. Wijzigingen AV

23.1 Incomad behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
23.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Incomad of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om op te zeggen conform het volgende lid.
23.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 24. Slotbepalingen

24.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
24.2 Verandering in management of rechtsvorm bij Opdrachtgever of Incomad hebben geen invloed op de Overeenkomst.
24.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Incomad gevestigd is.
24.4 De door Incomad ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
24.5 Waar in de Overeenkomst van ‘schriftelijk’ wordt gesproken, kan worden volstaan met e-mail mits de authenticiteit en integriteit van deze e-mail in voldoende mate vaststaat.
24.6 Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan.
24.7 In gevallen zoals in het vorige lid bedoeld, zullen Partijen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Heeft u vragen over WordPress of Divi

Dat is mooi, want wij hebben tijd!
Contact

Incomad gebruikt alleen functionele cookies meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten